Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky

 

 

Objednávanie:

cez E-shop - nutná registrácia: www.canna.sk alebo www.biosortiment.sk

email: canna@canna.sk

telefonicky: 0905 577 666

02/ 555 65 885

osobne: Canna s.r.o. Miletičova 3/a Bratislava

 

Dodacie podmienky:

Osobne: Miletičova 3/a Bratislava

Poštou alebo kuriérom: pri objednávke nad 60 € poštovné, dobieročné a balné hradíme my (ceny prepravy nájdete v bode č. 4 pod dodacími podmienkami)

 

 

Obchodné a dodacie podmienky internetového obchodu

1. Objednávka – kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu, alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu, alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:

- meno a priezvisko kupujúceho,

- adresu kupujúceho,

- druh, množstvo a cenu tovaru,

- adresu dodania tovaru,

- telefonický a emailový kontakt,

- ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, plátcovia DPH uvádzajú aj IČ

DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o

kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na: www.canna.sk , email alebo

telefonickú objednávku na tel. čísle: 0905 577 666 .

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.

Po doručení objednávky predávajúcemu len potvrdí objednávku telefonicky, alebo mailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku a predpokladaný termín doručenia do dvoch pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní.

2. Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI(prevádzka):

Canna s r.o., Miletičova 3/a Bratislava 821 08

IČO: 35 901 527, DIČ: 2021883754, IČ DPH: SK2021883754,

KUPUJÚCI:

Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak, ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

3. Opis tovaru a cena

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na wwww.canna.sk

4. Dodacie podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky nasledovne:

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Predpokladá sa doručenie do dvoch pracovných dní /vo výnimočných prípadoch do 5 pracovných dní. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Pri objednávke tovaru nad 30€ poštovné, dobieročné a balné sú súčasťou ceny. Pri objednávke tovaru do 30€ si kupujúci hradí poštovné, dobieročné a balné sám a to v plnej výške.

Poštovné, dobieročné a balné:

0 € - doručenie vybratým prepravcom grátis pri objednávke nad 30€

3 € - Poštová zásielka

4 € - Kuriérska služba GLS

Pri objednávke tovaru do 30€ sa poštovné, dobieročné a balné zaráta na faktúre k výrobkom. Ak predávajúci nemôže dodať tovar ani do 7 pracovných dní kupujúcemu, kupujúci má právo bez zmluvného postihu odstúpiť od zmluvy. Túto skutočnosť však je povinný oznámiť predávajúcemu ihneď po takomto rozhodnutí formou akou bola uskutočnená objednávka alebo telefonicky.

Predávajúci je povinný v zmysle § 10 zákona č. 266/2005 Z.z. doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru, alebo služby.

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zašle spolu s tovarom aj faktúru.

6. Záručné a reklamačné podmienky

Na predávaný tovar, je poskytnutá záručná doba v trvaní do ukončenia expirácie uvedenej ne obale výrobku . Záruka sa schvaľuje iba pri dodržaní skladovacích podmienok uvedených na obale.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu, alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr do 14 dní.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový, alebo vrátenie kúpnej ceny.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu skladu predávajúceho.

Po doručení tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácie predávajúcemu je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore.

7. Odstúpenie od zmluvy – fyzické osoby

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo výške uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, kúpna cena kupujúcemu bude vrátená za vrátený tovar formou prevodom, alebo poštovou poukážkou najneskôr do 14 dní po fyzickom doručení tovaru predávajúcemu.

8. Ochrana osobných údajov

 Kliknutím na našu webovú stránku udeľujete spoločnosti CANNA s.r.o., Mlynské Nivy 8, 811 09 Bratislava,IČO: 35901527, IČ DPH: SK2021883754 v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených v prihlasovacom formulári po celú dobu trvania vášho profilu, a to na nasledujúci účel:

 vybavenie Vašich objednávok

 

 Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že  poskytnuté informácie tretiemu subjektu:

- Vaše identifikačné a kontaktné údaje

- údaje o Vašich nákupoch

nebudú inak zneužité, nakoľko sme si overili diskrétnosť týchto tetích strán.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom, alebo telefonicky. Ak si v ďalšej nebudete želať tieto informácie a podklady dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného na každej zasielanej správe.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.biosortiment.sk je CANNA s.r.o.

Aby prevádzkovateľ mohol poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Kupujúcom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pred nakupovaním v obchode je kupujúci povinný sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa kupujúceho (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, prevádzkovateľa, aby kupujúci ich nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém prevádzkovateľa. Kupujúci svoje údaje a ďalšie nastavenia môže kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie môj účet . V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, požiada prevádzkovateľa o to e-mailom. Konto kupujúceho následne na to bude neaktívne.

Počas návštevy kupujúceho sú na serveri prevádzkovateľa uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo vložil kupujúci do nákupného košíka, kedy prišiel na stránku , odkiaľ prišiel na stránku ).

Osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie) .Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov prevádzkovateľ chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Záverečné ustanovenia

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mail alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

Obchodné podmienky (OP) sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením OP na www.dixi.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s OP a reklamačným poriadkom , považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. OP v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.02.2013 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.
Obchodné podmienky platia od 1.1.2017
Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom obchode !

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

V súlade s § 55 ods.5 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných CANAA s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. CANNA s.r.o.. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Aké cookies používame

Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa. Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača.

YTFlYz